твоята гледна точка
Джокович се сгоди
Автор Vnews, добавено на 27.09.2013 година, в категории: Спорт, Коментари (0)

Све­тов­ни­ят но­мер ед­но Но­вак Джо­ко­вич съ­об­щи в со­ци­ал­ни­те мре­жи, че се е сго­дил за дъл­го­го­диш­на­та си при­я­тел­ка Йе­ле­на Рис­тич. 26-го­диш­ни­ят сър­бин раз­к­ри но­ви­на­та във „Фейс­бук“, къ­де­то на­пи­са: „Свик­вам да пред­с­та­вям Йе­ле­на ка­то моя го­де­ни­ца и бъ­де­ща съп­ру­гаТол­ко­ва съм щас­т­лив“. Съ­об­ще­ни­е­то бе прид­ру­же­но със сним­ка как Рис­тич го це­лу­ва по бу­за­та. Кра­си­ва­та при­я­тел­ка на Но­ле е ди­рек­тор на фон­да­ци­я­та му, а ина­че е за­вър­ши­ла биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция в прес­тиж­ния уни­вер­си­тет „Бо­ко­ни“ в Ми­ла­но. Ос­вен то­ва има ма­гис­тър­с­ка сте­пен от то­зи в Мо­на­ко. Джо­ко­вич се зав­ръ­ща на кор­та след­ва­ща­та сед­ми­ца за От­к­ри­то­то пър­вен­с­т­во на Ки­тай, къ­де­то ще бра­ни пър­во­то си мяс­то в ран­г­лис­та­та и тит­ла­та от ми­на­ла­та го­ди­на. Меж­дув­ре­мен­но в  сръб­с­ки­те ме­дии се по­я­ви но­ви­на­та, че те­ни­сист №1 в све­та до­ри ве­че бил ми­нал под вен­чи­ло­то на скром­на це­ре­мо­ния в Мон­те Кар­ло. Съ­об­ще­ни­е­то бе от­пе­ча­та­но във вес­т­ник „Ве­чер­ни но­вос­ти“, а за свет­с­кия пор­тал „Пулс“ май­ка­та на Но­ле – Ди­я­на, пот­вър­ди­ла, че е ис­ти­на. Не е яс­но да­ли пар­ти­то след сключ­ва­не­то на бра­ка е би­ло в Мон­те Кар­ло, или двой­ка­та се е приб­ра­ла да от­п­раз­ну­ва съ­би­ти­е­то в Бел­г­рад.„Бла­го­да­ря. Та­ка е, оже­ни­ха се, но то­ва е всич­ко, ко­е­то мо­га да ви ка­жа. Же­лая им щас­тие, но не мо­га да го­во­ря по­ве­че от тях­но име“, за­я­ви Ди­я­на Джо­ко­вич пред „Пулс“.Но­ле и Йе­ле­на са за­ед­но точ­но от осем го­ди­ни, а не­от­дав­на те­нис звез­да­та приз­на: „Тя е лю­бов­та на моя жи­вот. Спе­че­ли ме ней­на­та от­к­ро­ве­ност и с нея се чув­с­т­вам щас­т­лив и оби­чан. Тя е мно­го спо­соб­на, ам­би­ци­оз­на и сил­на.Ро­же Фе­де­рер си по­доб­ри иг­ра­та и ста­на по-ус­той­чив пси­хи­чес­ки, след ка­то се оже­ни за Ми­рос­ла­ва, та­ка че ще го нап­ра­вя и аз.“Йе­ле­на ус­пя да впе­чат­ли до­ри ед­на от най-су­ро­ви­те же­ни в све­та – глав­ния ре­дак­тор на аме­ри­кан­с­кия „Вог“ Ана Уин­тър, ко­я­то пос­ве­ти на сръб­ки­ня­та ня­кол­ко стра­ни­ци в спи­са­ни­е­то и я взе със се­бе си на ре­вю по вре­ме на Сед­ми­ца­та на мо­да­та в Ню Йорк.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

advert-vnews1

Hot News

На изборите ще бъдат осигурени 1500 допълнителни машини за гласуване, за да се спазят изискванията на Изборния кодекс.

Този ангажимент пое публично премиерът Стефан Янев във вторник. Правителството даже е съдействало на […]

 

Седмичният брой случаи на COVID-19 по света намалява за седма поредна седмица – най-дългият период на спад от началото на пандемията, […]

 

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, съобщиха от […]

 
 

към началото