твоята гледна точка
Джокович се сгоди
Автор Vnews, добавено на 27.09.2013 година, в категории: Спорт, Коментари (0)

Све­тов­ни­ят но­мер ед­но Но­вак Джо­ко­вич съ­об­щи в со­ци­ал­ни­те мре­жи, че се е сго­дил за дъл­го­го­диш­на­та си при­я­тел­ка Йе­ле­на Рис­тич. 26-го­диш­ни­ят сър­бин раз­к­ри но­ви­на­та във „Фейс­бук“, къ­де­то на­пи­са: „Свик­вам да пред­с­та­вям Йе­ле­на ка­то моя го­де­ни­ца и бъ­де­ща съп­ру­гаТол­ко­ва съм щас­т­лив“. Съ­об­ще­ни­е­то бе прид­ру­же­но със сним­ка как Рис­тич го це­лу­ва по бу­за­та. Кра­си­ва­та при­я­тел­ка на Но­ле е ди­рек­тор на фон­да­ци­я­та му, а ина­че е за­вър­ши­ла биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция в прес­тиж­ния уни­вер­си­тет „Бо­ко­ни“ в Ми­ла­но. Ос­вен то­ва има ма­гис­тър­с­ка сте­пен от то­зи в Мо­на­ко. Джо­ко­вич се зав­ръ­ща на кор­та след­ва­ща­та сед­ми­ца за От­к­ри­то­то пър­вен­с­т­во на Ки­тай, къ­де­то ще бра­ни пър­во­то си мяс­то в ран­г­лис­та­та и тит­ла­та от ми­на­ла­та го­ди­на. Меж­дув­ре­мен­но в  сръб­с­ки­те ме­дии се по­я­ви но­ви­на­та, че те­ни­сист №1 в све­та до­ри ве­че бил ми­нал под вен­чи­ло­то на скром­на це­ре­мо­ния в Мон­те Кар­ло. Съ­об­ще­ни­е­то бе от­пе­ча­та­но във вес­т­ник „Ве­чер­ни но­вос­ти“, а за свет­с­кия пор­тал „Пулс“ май­ка­та на Но­ле – Ди­я­на, пот­вър­ди­ла, че е ис­ти­на. Не е яс­но да­ли пар­ти­то след сключ­ва­не­то на бра­ка е би­ло в Мон­те Кар­ло, или двой­ка­та се е приб­ра­ла да от­п­раз­ну­ва съ­би­ти­е­то в Бел­г­рад.„Бла­го­да­ря. Та­ка е, оже­ни­ха се, но то­ва е всич­ко, ко­е­то мо­га да ви ка­жа. Же­лая им щас­тие, но не мо­га да го­во­ря по­ве­че от тях­но име“, за­я­ви Ди­я­на Джо­ко­вич пред „Пулс“.Но­ле и Йе­ле­на са за­ед­но точ­но от осем го­ди­ни, а не­от­дав­на те­нис звез­да­та приз­на: „Тя е лю­бов­та на моя жи­вот. Спе­че­ли ме ней­на­та от­к­ро­ве­ност и с нея се чув­с­т­вам щас­т­лив и оби­чан. Тя е мно­го спо­соб­на, ам­би­ци­оз­на и сил­на.Ро­же Фе­де­рер си по­доб­ри иг­ра­та и ста­на по-ус­той­чив пси­хи­чес­ки, след ка­то се оже­ни за Ми­рос­ла­ва, та­ка че ще го нап­ра­вя и аз.“Йе­ле­на ус­пя да впе­чат­ли до­ри ед­на от най-су­ро­ви­те же­ни в све­та – глав­ния ре­дак­тор на аме­ри­кан­с­кия „Вог“ Ана Уин­тър, ко­я­то пос­ве­ти на сръб­ки­ня­та ня­кол­ко стра­ни­ци в спи­са­ни­е­то и я взе със се­бе си на ре­вю по вре­ме на Сед­ми­ца­та на мо­да­та в Ню Йорк.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Поне 5 нови имена в редактирания списък на акад. Денков

 

3 часа се оказаха достатъчни слънцето да изгрее отново над правителството с премиери Николай Денков и Мария Габриел. Ден след като бившата еврокомисарка […]

 

Може да се стигне до извода, че бившият министър-председател (Бойко Борисов) е предоставил на трети лица придобити в резултат на извършено […]

 

Радев даде мандата с предупреждение, че вече е дискредитиран и е по-добре Денков сам да се откаже
Само Народното събрание […]

 
 

към началото