твоята гледна точка
Обява за конкурс за Управител на МЦ “Света Анна“ЕООД- гр.Варна
Автор Vnews, добавено на 04.07.2022 година, в категории: Вести, Коментари (0)

На основание  чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и прието решение по т. 2 от Протокол № 16 / 10.06.2022 год. на заседание на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД за избор на управител на Медицински център „Света Анна“ ЕООД

и  Заповед № 364/04.07.2022  г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

 

Многопрофилна болница за активно лечение  “Света Анна – Варна” АД – град Варна обявява конкурс за длъжността :

 

–    Управител на Медицински център“Света Анна“ЕООД- гр.Варна за срок от 3 години

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

До конкурс за избор на управител на МЦ „Света Анна-Варна” ЕООД се допуска лице, което:

 

 1. е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 2. има най-малко 5 години професионален опит;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина , с призната специалност и квалификация по „Здравен мениджмънт”;

14.членува в БЛС.

 

 1. Необходими документи:

 

 1. заявление за участие в конкурса- свободен текст;
 2. декларация от лицето за обстоятелствата по т.I – по образец;
 3. заверени копия от документи за придобито образование висше – магистър по медицина и

квалификация по „Здравен мениджмънт”

 1. копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 2. подробна автобиография (Европейски формат);
 3. свидетелство за съдимост
 4. медицинско свидетелство
 5. документ, доказващ членство в БЛС

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи

Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението за конкурса, не се регистрират

 

    III. Определя следната тема за събеседването:

„Стратегия за развитието  на Медицински център“Света Анна“ ЕООД –гр.Варна”

 

     IV.Начин на определяне на месечното възнаграждение:

 

Възнаграждението на управителя на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, се определя по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия при следните условия:

     1.Показател № 5, посочен в Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като „изменение на добавената стойност на един зает“ се заменя с показател „брой преминали болни“.

     2.Стойността на една бална единица се определя в размер на 60 на сто от минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, включително в случаите по чл. 56, ал. 6 от ППЗПП.

 

            V.Начин за провеждане на конкурса:

 

Конкурсът се провежда на три етапа:

–  първи етап – предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички посочени документи  и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания);

– втори етап – разработване на концепция за развитие на дъщерното търговското дружество за 3-годишен период на управление;

-трети етап – интервю (събеседване) с допуснатите кандидати.

Интервюто включва въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на съответното дружество, представяне на способностите и уменията на кандидатите в областта на стратегическото планиране, определяне на отговорности и приоритети за постигане на максимален резултат, в съответствие с поставените цели, умение за вземане на навременни и адекватни управленски решения, административни, професионални и делови качества.

Комисията извършва предварителен подбор на кандидатите по документи, в срок от 7 работни дни след изтичане на срока  за подаване на заявлението.

До участие в следващия етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на изискванията, посочени в заповедта на изпълнителния директор за провеждане на конкурса.

Въз основа на решението за извършване на предварителен подбор, комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява чрез публикуване на електронната страница на болницата в срок от 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления .

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати, всеки допуснат кандидат е длъжен да представи на техническия секретар на комисията разработена от него концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Техническият секретар на комисията вписва във входящ регистър получаването на разработената от кандидата концепция.

Събеседването с кандидатите се провежда не по-рано от 5 работни дни след изтичане на срока за представяне на концепцията за развитие на предприятието, но не по-късно от 30 работни дни от същия.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на електронната страница на болницата.

Графикът за събеседване с кандидатите се определя по реда на вписване на концепцията на съответния кандидат във входящия регистър.

.           Преди провеждането на събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената концепция.

В хода на събеседването, на всеки кандидат се дава възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с концепцията

 

 1. Срок и място за подаване на документи – заявления се подават в срок до 18.07.2022г.вкл.

Заявления се подават всеки работен ден /понеделник-петък/ от 08.00ч. до 16.00 ч. в “Деловодството” на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД с адрес: гр.Варна, бул. Цар Освободител  № 100 .

 

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността Управител на Медицински център „Света Анна „ЕООД –гр.Варна.

 

Достъп до Обявата и образците на документи на следния ел.адрес: https://svetaanna-varna.com/

 

Тел.за информация: 0884/029-752

 Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

6 сигурни партии влизат в следващото Народно събрание, ако предсрочните парламентарни избори са днес. Това показват данните от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет линкс“, проведено сред 1020 пълнолетни […]

 

Носенето на маски на закрито отпада. Те ще се изискват единствено в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции, предоставящи социални услуги, […]

 

Задават се ужасни магнитни бури. Те ще са на четири вълни до края на месеца.

Първата дойде с четвърта степен в неделя […]

 
 

към началото