твоята гледна точка
Демократична България“ сезира Областния управител на Варна и Окръжната прокуратура – Варна
Автор Vnews, добавено на 15.10.2018 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Съпредседателите на „Демократична България“ – Христо Иванов и Атанас Атанасов, заедно със съпредседателя на ПП „Зелените“ Владислав Панев, обявиха във Варна, че стартират незабавни действия за спиране на сделката за Дупката в центъра на града.

За да е гарантирана институционалната намеса за стопиране на сделката гарантирана, “Демократична България“ възнамерява да сезира Европейската комисия за неправомерна държавна помощ. Общинският съветник Григор Григоров пък е в готовност да предостави документи, уличаващи едната страна в скандалната, според десните, сделка в тежки нарушение на родното данъчно законодателство.

Демократична България настоява:

Областният управител да упражни правомощията си и да върне Решението наОбщинския съвет за покупка на „ЦУМ – Варна“ АД за ново обсъждане или да оспори законосъобразността му пред Административен съд – Варна, и да иска от Административния съд да спре предварителното изпълнение на Решението на Общинския съвет;
Окръжната прокуратура в рамките на правомощията си за общ надзор за законосъобразност на административните актове, да подаде протест пред Административен съд – Варна, да оспори законосъобразността на Решението на Общинския съвет – Варна и да иска спиране на предварителното му изпълнение.

„Демократична България“ заявява, че решението на Общинския съвет на Варна, и планираната покупка на „ЦУМ – Варна“ АД, имат редица пороци:

Решението на Общинския съвет е в нарушение на Конституцията и на Договора за функциониране на ЕС. То е нецелесъобразно и в ущърб на гражданите.
Предвижда се сделката да бъде финансирана със средства от държавния бюджет. С необяснима скорост, на 10 октомври Министерският съвет прие Постановление № 219/2018г. за трансфер на 43 244 000 лева на община Варна, но парите са за „решаване на инфраструктурен проблем. В Решението на ОбС-Варна за покупката на „ЦУМ – Варна“ АД не е посочен „инфраструктурен проблем, а ясно се посочва само покупката на 100% от капитала на „ЦУМ-Варна АД.
Всички обстоятелства сочат, че то цели единствено огромна сума публични средства да бъдат предоставени на конкретно лице – Георги Гергов, а не да се реши реален проблем на градската среда и благоустройството на град Варна.
В Решението на ОбС – Варна е посочено, че сделката за „ЦУМ – Варна“ АД, трябва да е с „Пълдин туринвест АД. От документите е видно, обаче, че  „Пълдинтуринвестне е собственик на тези акции от 02.07.2018 г., когато ги е продало на „Слънчев ден АД.
Няма обяснение защо Община Варна купува акции от търговско дружество (което в продължение на години генерира загуба), а не купува само терена, за който се твърди, че е „дългогодишен проблем“ в центъра на града.
Оценката, по която е определена цената от над 43 млн. лева, се базира на прогнозно застрояване (в нарушение на действащи нормативи) и въображаема продажба на търговски обекти и паркоместа върху силно проблематичен терен без ПУП, без каквито и да е било одобрени строителни книжа, дори без идеен проект.
Няма правен анализ на имуществото на купуваното дружество „ЦУМ – Варна“ АД и няма никаква яснота какво точно всъщност се купува.

Ето какво гласи сигналът на “Демократична България” до прокуратурата:

ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНАСИГНАЛ

за упражняване на правомощията по чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 от АПК във връзка с 45, ал. 12 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация


Уважаеми госпожи и господа окръжни прокурори,


На заседание на 5 октомври 2018г. Общинският съвет на община Варна взе решение за придобиване на 100% от капитала на “Централен универсален магазин Варна” АД, като:

1.Одобри пазарна оценка на пазарната стойност  на 100% от собствения капитал на “Централен универсален магазин” АД в размер на 43 244 000лв. при цена наедна акция в размер на 1.50лв.

2.Възложи на Кмета на община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет, в размер на 43 244 000лв. съгласно одобрената пазарна оценка, необходими за придобиване на 100% от капитала на “Централен универсален магазин Варна” АД.

3.След получаване на целевото финансиране, Общинският съвет – Варна упълномощава и възлага на кмета на община Варна да сключи договор за придобиване в собственост 100 % от акциите на “Централен универсален магазин Варна” АД с представляващите “Пълдин Туристинвест” АД и “Централен универсален магазин Варна “ АД лица, да подпише джиро, както и да извърши всички правни и фактически действия за придобиване на акциите.

4.Сделката да се осъществи само в случай, че бъдат предоставени средства от държавния бюджет.

5.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет е допуснал предварително изпълнение на взетите решения.  

С Постановление № 219 на Министерския съвет от 10 октомври 2018г. по бюджета на Община Варна се предоставят 43, 244 хил. лв. за решаване на инфраструктурен проблем в централната градска част на Варна.

Считаме, че Решението на Общински съвет – Варна за придобиване на собственост 100 % от акциите на “Централен универсален магазин Варна” АД е незаконосъобразно и нецелесъобразно, насочено е само към облагодетелстване на конкретни лица, като грубо уврежда интересите на гражданите на община Варна и на българските данъкоплатци.

I. Решението на Общинския съвет се основава на неточни и противоречиви обстоятелства от фактическа страна и неправилни допускания и изводи от правна страна, което ще има за последица недействителност на сделката, която се цели.

1. С Решението на Общински съвет – Варна се предвижда закупуването търговско дружество, чието имущество не е изяснено от правна страна. В нито един от представените документи не се съдържат безспорни данни и ясен правен анализ за това какво точно се включва в имуществото на “Централен универсален магазин Варна” АД (съответно “Порт Палас” ЕАД, гр. Пловдив). Представени са само документи относно апортите на различни недвижими имоти, без да е изяснено тяхното действително фактическо и правно състояние към момента на сделките.

Не изяснено имуществото, което притежава Дружеството „Порт Палас” ЕАД гр. Пловдив. В оценката се приемат за актив 100% от акциите от капитала на „Порт Палас” ЕАД на стойност 3 086 580 лв., без да е изяснено дали номиналната стойност на акциите съответства на пазарната им. При учредяването на „Порт Палас” ЕАД  срещу този капитал се апортират 40 бр. апартаменти, находящи се в Слънчев ден, както и части от сграда с обща разгъната застроена площ от 250 кв.м. находяща се в поземлен имот 10135.1507.536 /Имоти намиращи се в триетажна жилищна сграда със застроена площ 108,21 кв.м. в гр.Варна, ул. „Архимандрит Филарет” № 7, построена върху дворно място, представляващо парцел I – в кв. 39 по плана на 8-ми подрайон на гр. Варна, при граници: от три страни улици, както следва: 1.1 Първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи, складови и сервизни помещения с РЗП от 108,21кв.м. 1.2. Втори жилищен етаж, състоящ се от три стаи, складови и сервизни помещения с РЗП от 122,21кв.м, заедно с четири броя избени помещения и четири броя тавански помещения, както и 64,54% ид. ч. от общите части на сградата/.    Към датата на оценителния доклад актив  на дружеството е само по-горе описаната сграда. Това води до логичния извод, че стойността на акциите трябва да различна от номиналната.

Оценителите приемат за безспорно, че Поземлен имот 514 с обща площ 2 913, 63 кв.м. е съставен от четири поземлени имота, които са апортирани от „Търговси Дом Варна” АД  в „Централен Универсален Магазин Варна” АД на 28.06.2007г. Към датата на апорта е спорно, дали 142 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.1507.536, както и 160 кв.м. ид. ч. от ПИ 10135.1507.1047, които са включени в ПИ № 514 са били собственост на „Търговски дом Варна”АД или  са били държавна или общинска собственост.

Не е извършено изследване на недвижимият имот в Имотният регистър, воден от Агенция по вписванията, в резултат на което и към настоящият момент е неизвестно дали Поземлен имот 514 е обременен с вещни тежести и дали има предявени претенции за него от трети лица. Не е приложена схема от СГГК Варна с посочване на предходните номера на имота, от които да става видно как е формиран ПИ 10135.1507.514.
2.   Оценката, приета от Общински съвет Варна, не отчита всички обстоятелства, относими към стойността на имуществото на  „Централен универсален магазин Варна” АД и се основава на неточни и грешни допускания.

Оценява се инвестиционно намерение, което няма конкретни параметри, което не е обективирано нито в конкретно влязло в сила градоустройствено решение, нито в одобрен по надлежния ред инвестиционен проект – т.е. Оценява се едно изцяло “въображаемо” инвестиционно намерение. В оценителния доклад се сочи, че за имотите има разработен ПУП – ПРЗ и РУП и проект за търговски дом, които още не са утвърдени. Направената констатация е или непълна или невярна. Към предложението на Кмета на гр. Варна (Изх. № РД18018920НВ от 28.09.2018 г.) е приложено писмо от “Централен универсален магазин Варна” АД с вх. № РД18015725ВН-003ВН/31.08.2018 година, от съдържанието на което става ясно единствено, че е правен опит да се изготви и съгласува ПУП. Не е изследван въпросът какви обстоятелства са довели до оттегляне на инвестиционните намерения на собственика на парцела. Въпросът е от съществено значение, тъй като е възможно пречките да са непреодолими, съществени, от такъв характер, че да повлияят на стойността на бъдещ обект.

Въпреки това, оценителите са формирали оценката именно на базата на параметрите, които се съдържат в тези невлезли в сила проекти, без дори  да обсъждат обстоятелството, че тези документи и предвижданията въз основа на тях нямат никаква правна стойност.

Напротив, оценителите приемат, че във въпросния парцел могат да бъдат построени три етажни подземни гаражи с обща  застроена площ от 4 520кв.м., които представляват 760 подземни гаражи. Това допускане е неправилно и противоречи на Решение 4505-5 от Протокол № 48/22.11.2006г. на ОбС-Варна (приложение № 2), както и всички приложени документи към него, в което се посочва, че във въпросния имот не може да се изградят повече от 50 паркоместа заради ограниченията от архелогическите находки. Но дори да се приеме, че тези 50 паркоместа могат да бъдат увеличени – то на 4 520кв.м. могат да бъдат изградени не повече от 377 паркоместа, при спазване на съществуващия норматив от 12 кв.м. минимум за едно паркомясто, а не оценените 760 подземни гаражи.

В доклада на оценителите не е направен пълен анализ на финансовото състояние на дружеството. Повторена е констатацията и от представеният баланс за 2017 година на “Централен универсален магазин Варна” АД, в който в ред „непокрита загуба“ е внесено числото 19 462 000 лв., а в ред “други задължения” – числото 1 110 000 лв. Не е направено изследване на характера и основанието за записите, като остава неясен въпросът дали в тях се съдържат неплатени и изискуеми/отсрочени налози, задължения към бюджета и трети лица или са натрупани в резултат на неефективно управление на активи и несъбрани вземания. Не е изследван въпросът в кой период е натрупана загубата и са формирани задълженията. Видно е, че те прогресивно нарастват. От съдържанието на одиторският доклад и финансовият отчет става ясно, че търговското дружество не осъществява дейност, от която биха се генерирали достатъчно приходи за покриване на натрупаните загуба и задължения.

Като се има предвид, че положителният резултат от доклада за оценката почива на изчисления, които са направени на база имагинерна, евентуална възможност за реализиране на сграда, без съществуващи в правният мир разрешителни документи за изграждане, горните числа за загуба и задължения са не просто тревожни. Те са ясен сигнал, че община Варна е на път да придобие губещо търговско предприятие, което ще бъде пасив за нея и няма да добави стойност в бюджета й.

Не на последно място, следва да се отбележи, че в разходната част на оценката не са предвидени разходи за разработване на ПУП и проектиране на сградата, които при минимални цени на проектиране на предвидените РЗП не биха били по-малко от 500хил.лв.Не са предвидени разходи за археологически проучвания, консервация и експониране на артефактните открития, които по мнение на експерти биха стрували, на които и да е инвеститор не по-малко от 2 мил.лв.

Следователно, направената оценка не е обективна, не отразява всички относими факти и обстоятелства.


2. С Решението кмета на Община Варна се упълномощава да сключи договор за придобиване в собственост 100 % от акциите на “Централен универсален магазин Варна” АД с представляващите “Пълдин Туристинвест” АД и “Централен универсален магазин Варна“ АД лица. Същевременно, в одобрената със същото това Решение оценка, както собственик на “Централен универсален магазин Варна” АД се сочи “Слънчев ден “ АД, с договори за покупко – продажба на на акции от 02.07.2018г. Това противоречие в обстоятелствата води до порок на Решение на ОбС и има негативен ефект в 2 посоки: да бъде сключен на договор за покупко-продажба на акции с несобственик, който няма да има транслативен ефект; или кметът на Община Варна да сключи договор без надлежно упълномощаване.

II. Решението на Общинския съвет противоречи на чл. 140 от Конституцията на Република България.

Член 140 от Конституцията задължава Общински съвет – Варна да управлява имуществото на Община в интерес на общността. Всяко решение и действие на органа на местно самоуправление, засягащо имуществото на Общината следва да отговаря на интереса на общността и да следва да бъдат представени конкретни мотиви и обосновка за това.

В конкретния случай в преписката не се съдържат фактически, технически, градоустройствени,  икономически, финансови и правни аргументи за това защо придобиването на 100 % от капитала на “Централен универсален магазин Варна” АД е в интерес на общността.

В преписката като мотив се сочи “неприятния вид на пространството около и самия имот с отреждане за “търговски дом”, с местонахождение УПИ I, кв. 39, по плана на 8-ми микрорайон на гр. Варна” и необходимост  от “решаването на този дългогодишен проблем в “сърцето” на града”.

От преписката обаче не става ясно как точно придобиването на 100% от акциите на едно търговско дружество ще реши този “дългогодишен проблем в “сърцето” на града” и то по начин, който е в интерес на общността. Не става ясно:

Община Варна ли ще построи, предвидения по действащия ПУП – “търговски дом”, и ако е така – как ще осигури сумите за това;
Каква точно инвестиционна идея всъщност ще се реализира на засегнатия терен – в какви срокове и как ще бъдат осигурени средствата за това;
Защо се купува цяло търговско дружество, а не само конкретния имот, поради който се взема спорното Решение; какви са намеренията на Община Варна за това дружество и пр..

Придобиването на губещо търговско дружество, без ястни инвестиционни намерения, и на силно завишена цена не е в интерес на общността.

В ПМС № 219 от 10 октомври 2018г., се сочи че сумата от 43 244 000 лв. се предоставя на Община Варна за решаване на инфраструктурен проблем в централната градска част на Варна, а обосновката на спорното Решение на ОбС – Варна не се сочи нищо, което ще доведе до решаване на какъвто и да е било  инфраструктурен проблем. Разходването на предоставените 43 244 000 лв. за придобиване на търговско дружество ще съставлява грубо нарушаване на задължението за законосъобразно разходване на бюджетни средства.

Всъщност, всички обстоятелства, които се съдържат в преписката по вземане на оспорваното Решение са насочени само да обосноват разходването на посочените 43 244 000лв, и заплащането им на юридическо лице, собственост на Георги Гергов, и не съдържат нито един факт за това какво следва след тази сделка и как точно ще бъде защитен интереса на общността.

Липсата на мотиви в тази посока съставлява съществено нарушение на закона и води до незаконосъобразност на Решението на Общински съвет – Варна. В този смисъл е и Решение № 101119 от 31.07.2017г. На ВАС по адм. Д. № 8952/2016г.


III. Решението на Общинския съвет е в нарушение на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

Всяка държавна помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС е забранена и попада под санкционните правомощия на Европейската комисия. Забраната обхваща всяка “държавна помощ”, която е предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите – членки на Европейския съюз, и която не е определена като съвместима с вътрешния пазар.

При оспорваното от нас Решение на ОбС – Варна е видно, че се цели да се предоставят публични ресурси (средства от държавния бюджет, предоставени по бюджета на Община Варна) на конкретно предприятие и лице при условия, които не са пазарни и поставят това лице в привилигировано положени спрямо останалите участници на пазара. Видно от представените документи, инвестиционното намерение конкретния имот не е реализирано, дружеството генерира загуби и няма нито едно доказателство, че тази сделка би била сключена на тази цена при обичайната дейност от друг търговец.
В случай, че оспорваното от нас Решение на Общинския съвет Варна влезе в сила и сделката бъде осъществена, ще сезираме Европейската комисия за недопустима държавна помощ, която е в нарушение на клаузите на ДФЕС. Финансовите санкции за това незаконосъобразно поведение на Община Варна ще бъдат заплатени от всички нас, граждани на Република България.


IV. В Решението се предвижда предварително изпълнение, без да са налице условията по чл. 60, ал. 1 от АПК.

Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК допуска в административния акт да се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните в производството – в защита на особено важен неин интерес.

В оспоравното от нас Решение не се съдържа нито едно обстоятелство, което да попада в хипотезата на чл. 60, ал. 1 от АПК. Изцяло бланкетно е посочено, че от “закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда – с оглед защита интересите на община Варна, която че бъде едноличен собственик на капитала на търговското дружество, в чийто активи е включен недвижим имот с отреждане за “търговски дом”, с местонахождение УПИ – I, кв. 39, по плана на 8-ми микрорайон на град Варна”. Не е посочена и обоснована тази “значителна или трудноправима вреда”, нито какво обуславя спешността на сделката, предвид факта, че се купува търговско дружество и състоянието на обсъждания недвижим имот не е променено години наред.

Ето защо, допуснатото предварително изпълнение на оспорваното Решение е незаконосъобразно.

Уважаеми госпожи и господа окръжни прокурори,

Оспорваното от нас Решение на Общински съвет – Варна ще има съществени и труднопоправими щети на интересите не само на жителите на община Варна, но и на всички граждани на Република България.

С оглед защита на обществения интерес, предлагаме:

1.Да осъществите контрол по законосъобразност на Решението на Общински съвет Варна от 5.10.2018г. за придобиване на 100% от капитала на “Централен универсален магазин Варна” АД и да упражните правомощията си по  чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 от АПК във връзка с 45, ал. 12 от ЗМСМАкато депозирате протест пред Административен съд – Варна и да оспорите Решението като незаконосъобразно.

2.Да оспорите допуснатото предварително изпълнение на Решението на Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна и да искате неговото спиране до решаване на спора относно законосъобразността на обжалвания акт.


Приложения:

1. Предложение на Иван Протних – кмет на Община Варна (Рег. № РД18018920ВН)

2. Решение 4505-5 от Протокол № 48/22.11.2006г. на ОбС-Варна

15 октомври 2018г.

гр. Варна

С уважение:

Атанас Атанасов

Христо Иванов

Съпредседатели на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОбединениеСподелете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

advert-vnews1

Hot News

Днес православната църква отбелязва християнския празник Цветница, наричан още Връбница. По традиция той е винаги седмица преди Великден и е един от светлите пролетни празници. Посветен е на тържественото посрещане на […]

 

Днес православните християни отбелязват Лазаровден. В основата за празника е библейската притча за възкресението на Лазар от Исус Христос.
В българските традиции […]

 

Компания, близка до лидера на НФСБ Валери Симеонов, е построила жилищен блок върху парцела, който той и фирма „СКАТ“ придобиват от […]

 
 

към началото