твоята гледна точка
Гласят 47 промени в закони
Автор Vnews, добавено на 02.08.2017 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Правителството прие законодателната и oперативната си програма за периода 1 юли – 31 декември 2017 г.

Законът за нормативните актове предвижда приемането на закони и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Чрез тях се осигурява планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме и на процеса по извършването на оценка на въздействието по тях. Двата документа дават възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създава възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмите.

Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 47 предложения за промени в различни закони. Седем от тях са предложения за нови закони, за които ще бъдат извършени цялостни предварителни оценки на въздействието. Представена е информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 39 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Чрез Оперативната програма се осигурява планиране на актовете, които МС ще разгледа и приеме, както и на процеса по извършването на оценка на въздействието по тях. Документът дава информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Двете програми ще бъдат публикувана заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Утвърдена е годишната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Правителството утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.

Според документа Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) планира разкриването на нова местна комисия в Плевен, както и съгласуването и приемането на петгодишна Стратегия за борба с трафика на хора в България 2017-2021 г.

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора са предвидени три национални кампании и инициативи на местно ниво. Те ще се фокусират върху превенцията и предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, информационна кампания по повод Международния ден за борба с трафика на хора, както и кампания за актуални форми и тенденции по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

Друг акцент в програмата е провеждането на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти и граждани на трети страни. Планирано е провеждането на специализирано изследване, с което да се направи картографиране на районите, населени със силно уязвими общности по отношение на въвличане в трафик на хора и извеждане и анализ на рисковите фактори и вида трафик. Акцент в програмата за 2017 г. е също развиването на антитрафик-мрежата от доброволци към местните комисии за борба с трафика на хора и администрацията на НКБТХ, чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци.

Планираните дейности, свързани с обучението и квалификацията на кадри, включват повишаването на капацитета на специалистите, работещи по противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, като тази година са планирани и специални обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“.

Основен акцент в дейностите, свързани със закрилата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора, е разкриването на два нови приюта на територията на София, адресиращи специфичните потребности на деца и лица, жертви на трафик на хора, с което държавата повишава повече от два пъти капацитета си за предоставяне на такъв тип услуги. Акцент е и развиването на специализираната подкрепа на мъже, жертви на трафик на хора. Програмата предвижда също утвърждаване на мрежата на адвокати, специализирани в областта на зашита на жертви на трафик, съдействащи на разследването.

Приет е доклад за българското участие в процеса на вземане на решения в ЕС по време на Малтийското председателство

Правителството одобри Доклад за участието на България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Малтийското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2017 г.). Докладът предоставя систематизирана информация за развитието на дискусиите по приоритетните за страната ни теми и досиета, включени в европейския дневен ред през първата половина на 2017 година.

По време на малтийското председателство беше приет Регламентът за роуминга, като постигнатият баланс по време на преговорите по досието направи възможно премахването на разликите между националните цени и цените за роуминг при периодични пътувания в рамките на Съюза, така че да се осъществи направлението „роуминг както у дома“. Регламентът беше приет на 17 май 2017 г. и публикуван в Официалния вестник на ЕС на 9 юни 2017 г., а изравняването с националните цени е в сила от 15 юни 2017 г.

През първата половина на 2017 г. бяха постигнати много добри резултати и по останалите приоритетни теми и досиета в областите „Общи въпроси“, „Външни работи“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Околна среда и климат“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Здравеопазване“, „Конкурентоспособност“ и „Образование, култура и аудиовизия“.

Одобрен е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Документът е структуриран по екологични индикатори и методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. Целта, от една страна, е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са ключови въпроси от обществен интерес. Описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на индикаторите е направена за подходящи времеви периоди и са изведени тенденции и заключения, които формират ключови послания по съответните екологични теми. За по-добра достъпност и по-лесно възприемане анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

Отпускат се допълнителни средства за разширението на метрото, за ремонт на част от софийската семинария и за довършване на манастир в Кърджали

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Столична община за 2017 година. Средствата са предназначени за финансиране на разширение на метрото – етапи I и II от трета метролиния в участъка бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ – ж. к. „Овча купел“, с което ще бъде спазен строителният график за тази година.

За укрепване, преустройство и основен ремонт на сграда, част от Софийската духовна семинария, по бюджета на Министерския съвет се отпускат 2,3 млн. лв. Правителството предостави допълнително и други 200 000 лв. по програма „Вероизповедания“ за 2017 г. Средствата са за довършване на средновековния манастир „Св. Йоан Предтеча“ в кв. „Веселчане“ в Кърджали.

Разходите са за сметка на предвидените по централния бюджет за 2017 година.

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за бавно правосъдие

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 98 600 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени през второто тримесечие на т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.

Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ

Министерският съвет одобри за изпълнение пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България, постановени в периода 9 февруари – 1 юни 2017 г.

Изпълнението включва изплащането на общо 133 760 лв. обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.

По делото „Велчева срещу България“ ЕСПЧ е присъдил обезщетение за неизпълнение на съдебно решение и нарушаване на правото на собственост.

По делото „Симеонови срещу България“ Голямата камара на Европейският съд е приела, че справедливостта на наказателния процес не е била нарушена от липсата на адвокатска защита на жалбоподателя през първите три дни от неговото задържане, но има нарушение на чл. 3 (забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение) от Конвенцията във връзка с условията на задържане и специалния режим за изтърпяване на наказанието.

По делата „Грабчак срещу България“, „Гапаев и други срещу България“ и „Курилович и други срещу България“ ЕСПЧ намира нарушения на чл. 8 от Конвенцията (зачитане на личния и семеен живот) и на чл. 13 от Конвенцията (вътрешноправно средство за защита) във връзка с експулсирането на чужденци на основания, свързани с националната сигурност.

Община Златоград ще изгради бент на река Неделинска върху част от държавен имот

Правителството реши да се учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – публична държавна собственост, за изграждане на бент на река Неделинска в полза на община Златоград. Отреденият за застрояване терен е с площ 229 кв. м. Съоръжението цели предотвратяване на бъдещото провокиране на мостовите конструкции и намаляване на ерозионните процеси по нейните брегове.

С друго решение правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието за нуждите на районната служба „Изпълнение на наказанията“ в Ямбол. Службата ще разполага с работна площ за деловодство, четирима пробационни инспектори, младши инспектор, началник на службата и архив. Частта от имота се намира в ж. к. „Златен рог“ №20.

Имот – частна държавна собственост, управляван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, бе обявен за имот – публична държавна собственост, с цел ефективното и бъдещото му целесъобразно управление. Той се намира на ул. „Георги Кочев“ №6 в Плевен и представлява общежитие със застроена площ 337 кв. м.

България ще открие още едно почетно консулство в Украйна

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на България в Украйна със седалище в гр. Кропивницкий и консулски окръг, обхващащ територията на Кировоградска област. За почетен  консул ще бъде назначен Дмитрий Василиевич Йоргачов.

Откриването на почетното консулство ще спомогне за укрепване на връзките между България и представителите на българската общност в тази част на Украйна и ще допринесе за активизиране на българо-украинските търговско-икономически, туристически, културни и научно-образователни връзки.

Към настоящия момент България има едно почетно консулство в Украйна – в гр. Лвов в западната част на страната. В процес на откриване е почетно консулство на България в гр. Запорожие, за което вече има решение на Министерския съвет.

Изменя се споразумението по програмата SESAR на Европейската агенция по отбрана

Правителството измени споразумението по програмата на Европейската агенция по отбрана „Военно приложение на Изследователската програма за управление на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR)“. Промяната се налага поради присъединяването към програмата на Република Кипър и на Унгария.

Програмата е насочена към засилване на координацията между министерствата на отбраната на страните-членки на ЕС за изследване въздействията при изпълнението на изискванията на инициативата „Единно европейско небе“ върху европейските отбранителни способности и набелязване на общи действия при реализацията на програмата.

България и Армения ще си сътрудничат в областта картографията и обмена на географски материали

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и Армения за сътрудничество в областта на картографията и обмена на географски материали.

Целта на документа е да определи принципите за сътрудничество в областта на геопространственото производство и осигуряване, обмена на информация, военногеографската документация и научна литература.

Меморандумът е изготвен въз основа на принципите, установени в Споразумението между страните, участващи в Партньорство за мир, и Споразумението за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Армения.

Сътрудничеството се осъществява чрез периодични работни срещи, консултации, обмен на несъдържащи класифицирана информация геопространствени материали, обмяна на опит в сферата на обучението на личния състав и използваните методи и процедури за геопространствено осигуряване, включително и при участие на национални контингенти в международни учения.

Правителството одобри резултатите от заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 11 юли в Брюксел.

В рамките на дневния ред естонското председателство представи приоритетите си в областта на икономическите и финансови въпроси.

Приет беше план за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, както и заключения относно средносрочния преглед на Плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари.

На заседанието Европейската комисия представи законодателно предложение за правила за прозрачност в областта на данъчната политика, с което ще се изисква декларирането на някои схеми за трансгранично данъчно планиране.

Правителството отпуска 7 746 735 лв. за последици от бедствия и аварии

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер 7 746 735 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Средства се отпускат на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, област Варна и общините Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник и Столична община. С тях ще се разплатят извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от бедствия граждани.

Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година.

Правителството одобри текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд

Министерският съвет одобри текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд.

Съдът е създаден чрез Споразумението относно Единен патентен съд от 19 февруари 2013 г. Той има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица, съгласно националното право на тази държава. България е ратифицирала Споразумението на 8 април 2016 г.

Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд е част от пакета документи, чието влизане в сила е необходимо за нормалното функциониране на Съда. Чрез него се цели да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационни и финансови разпоредби на Споразумението, преди официалното му влизане в сила. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави-членки да установят различните ръководни органи, да приемат всички правни текстове, да вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с предвидените процедури.

Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани в отворен формат до края на 2017 г.

Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат достъпни в отворен формат до края на 2017 г. на Портала за отворени данни www.opendata.bg. Това реши правителството като утвърди Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани на националния уеб базиран портал.

Сред тях са данни от автоматичните устройства за записване на пътния трафик, финансови показатели на общините, Национален регистър на населените места, списък на аптеки, с които НЗОК е сключила договор, статистика за отпуснати средства от Център фонд за лечение на деца, списък с резервираните имена в домейна от високо ниво на кирилица „бг“ и редица други.

Основната част от новите данни, предоставяни от институции на централната администрация, ведомства и териториални структури, са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм, статистическа информация. Областните администрации ще публикуват до края на годината три нови набори от данни за регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети и строителство.

Общинските администрации ще публикуват общо 39 нови набори от данни, свързани с образование, екология, финанси, транспорт и други.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публична информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С публикуването на данните на националния портал за отворени данни www.opendata.bg сe постига по-добра прозрачност и отчетност и се подобрява ползваемостта на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

Порталът за отворени данни е създаден през 2014 г. и представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Платформата позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели.

В момента 429 организации от обществения сектор са публикували общо 2211 набори от данни на портала за отворени данни. Повечето от данните са регистри с обществено значение.

Предложени са промени в Кодекса на търговското корабоплаване

Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Основната цел на законопроекта е въвеждането в българското законодателство на част от изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС. По този начин ще бъдат създадени специални правила за продължителността на работното време и на почивките за членовете на корабните екипажи и обслужващия персонал на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. Въвеждат се и законови определения за „обслужващ персонал“ и „сезонна работа“.

При професионалното образование и обучение, както и при висшето образование по морски и речни специалности се въвеждат специфичните изисквания за съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по различните учебни предмети и модули, материално-техническата база за провеждане на обучението (в т.ч. и на практическата подготовка) и преподавателите по специалните дисциплини.

Облекчава се формата на сделките за прехвърляне правото на собственост върху серийно произведени плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения от производителя или негов дистрибутор. Това ще става чрез писмен договор, придружен от декларация на прехвърлителя относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката конкретният кораб не е бил вписван в корабен регистър.

Приета е Наредба за представителите по индустриална собственост

Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации.

Регламентират се редът и условията за придобиване на професионална квалификация и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби за провеждането на обучение и изпит за придобиване на професионална квалификация, редът и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост, както и за упражняване на професията в съдружие на представители.

Уреждат се режимът за трайно предоставяне на услуги от чуждестранни представители, установени за упражняването на професията в България, както и режимът за временно или еднократно извършване на действия у нас от такива лица.

Документът привежда националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз.

Прецизира се Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време

Правителството актуализира Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. С текстовете се прецизират и допълват текстове с цел привеждане на Наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, обнародван в края на миналата година.

Усъвършенстват се регламентите за подобряване ефективността на изпълнение на задачите от Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия по воденето на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. Текстовете в наредбата се привеждат в съответствие със променената структура на ЦВО и подчинените му военни окръжия. Дефинира се предназначението на автоматизираните и картотечните регистри, конкретизират се и се уточнява в кой регистър какви военноотчетни документи се изготвят и съхраняват, както и отговорностите на структурите по тяхното водене. С това ще се подобри воденето на военния отчет на българските граждани и техника от органите по водене на военния отчет.

Прецизират се дейностите, които се извършват в ЦВО, военните окръжия и офисите за водене на военен отчет и се определят дейностите на военните формирования при вписването на военен отчет на резервистите. Регламентира се вписването на военен отчет на гражданите, завършили успешно военна подготовка или обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. Урежда се също така вписването служебно на военен отчет на българските граждани, придобили гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили. Прави се и изменение на срока от 14 на 30 дни за вписване на военен отчет на освободените от военна служба и служителите с прекратени служебни или трудови правоотношения от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.

Подобряват се дейностите по воденето на военния отчет и административното обслужване на гражданите, извършвани във военните окръжия/отдели и офисите за военен отчет при вписване на запасните на военен отчет. Разширяват се структурите, предоставящи информация за освободените или лишените от българско гражданство, които следва да бъдат отписани от военен отчет.

С наредбата се подобряват дейностите за ефективното водене на военния отчет на техниката, организирането и провеждането на прегледите за готовността за предоставяне на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение, както и отписването й от военен отчет.

Направени са промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правителството направи промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

С редакциите се уеднаквява правният режим за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират. Постига се и ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

advert-vnews1

Hot News

Над 12 хиляди ученици са отпаднали от училище само през последната учебна година въпреки механизма за задържане на децата в училище. Данните изнесе министърът на образованието и науката, като подчерта, че […]

 

ще бъде ветровито. Ще духа умерен, временно и силен вятър от запад – северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд ще […]

 

39 почивни дни ще имат учениците за следващата учебна 2018-2019 година. Към тях спадат 28 ваканционни дни (есенна, коледна, междусрочна и […]

 
 

към началото